Maso až domů.cz
732 732 402 , 728 745 174
Maso připravuje a dodává Maso připravuje a dodává Ritter

Ochrana osobních údajů

 1. Prodávající, tj. společnost Ritter a syn s.r.o., IČ 059 99 782, sídlem Valašské Klobouky, Na Výsluní 821, PSČ 766 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 99410, je ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“) správcem osobních údajů poskytnutých prodávajícímu osobou, která uzavře s prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu umístěného na internetové stránce www.masoazdomu.cz (dále jen „internetový obchod“) kupní smlouvu jako kupující. Poskytnutí požadovaných osobních údajů kupujícím je nezbytné pro řádné splnění kupní smlouvy prodávajícím. Prodávající zpracovává osobní údaje poskytnuté kupujícím v souladu s GDPR v rozsahu nezbytném pro stanovený účel zpracování.

 2. Osobní údaje kupujícího jsou prodávajícím zpracovávány výlučně za účelem plnění kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového obchodu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, a to v následujícím rozsahu nezbytném pro plnění smlouvy:
  1. jméno, příjmení,
  2. datum narození,
  3. adresa trvalého bydliště,
  4. emailová adresa,
  5. telefonní číslo.

 3. Osobní údaje mohou být prodávajícím poskytnuty přepravci či přepravní společnosti, která bude doručovat zboží kupujícímu, osobě poskytující prodávajícímu účetní služby, popř. orgánům veřejné moci či správním orgánům při plnění povinností prodávajícího vyplývajících z právních předpisů. Osobní údaje nebudou prodávajícím předávány do třetí země ani mezinárodní organizaci.

 4. Osobní údaje jsou prodávajícím uloženy po dobu 4 let po uplynutí případných nároků z kupní smlouvy (např. záruky, odpovědnosti za vady, apod.).

 5. Kupující má v souvislosti se zpracováním osobních údajů prodávajícím zejména následující práva:
  1. právo na přístup k osobním údajům – kupující má právo získat potvrzení, zda prodávající zpracovává jeho osobní údaje, a pokud tomu tak je, má právo požadovat zejména informace o účelech zpracování, kategoriích zpracovávaných osobních údajů, příjemcích či kategoriích příjemců osobních údajů, plánované době zpracování;
  2. právo na opravu osobních údajů – kupující má právo požadovat opravu nepřesných osobních údajů či doplnění neúplných osobních údajů;
  3. právo na výmaz osobních údajů – kupující má právo požadovat výmaz svých osobních údajů v případech stanovených čl. 17 GDPR, tj. zejména nejsou-li již potřebné pro stanovený účel jejich zpracování, odvolá-li kupující souhlas, na jehož základě jsou osobní údaje zpracovávány, vznese-li kupující námitky či jsou-li osobní údaje zpracovávány protiprávně;
  4. právo na omezení zpracování osobních údajů – subjekt údajů má právo požadovat na nezbytnou dobu omezení zpracování svých osobních údajů, popírá-li přesnost osobních údajů, zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá jejich výmaz, správce osobní údaje již nepotřebuje a subjekt údajů požaduje omezení zpracování pro určení / výkon / obhajobu svých práv, nebo subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování svých osobních údajů.

 6. Kupující má právo podat stížnost u dozorového orgánu (tj. Úřad pro ochranu osobních údajů), pokud se domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů je porušeno GDPR.